Basic Body Awareness Therapy (BBAT)

Psykofyysisen fysioterapian kehotietoisuusmenetelmä


Basic Body Awareness Therapy (BBAT) perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja kokemusten jakamiseen. Kehotietoisuus on opeteltavissa oleva taito sekä lähtökohta ja väline mielen harjoittamiseen. BBAT on yksilöön kohdistuva psykofyysisen fysioterapian menetelmä, jota voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäfysioterapiana.

 

”Oppiaksesi tekemään jotakin hyvin,
aloita opettelemalla 
olemaan 
tekemättä mitään.”
- Jacques Dropsy, BBAT:ian isä -


 
 

BBAT on toiminut mm. seuraavissa tilanteissa

 • kipujen ja jännitysten säätelyssä
 • stressin ennaltaehkäisyssä, hyvinvoinnin lisäämisessä
 • fibromyalgiassa
 • skitsofreniassa
 • syömishäiriöissä
 • traumoissa
 • masennuksessa
 • ahdistuksessa
 • uupumuksessa
 • unihäiriöissä
 • persoonallisuushäiriöissä
 • ruoansulatuselimistön ja suoliston ongelmissa.

Terveys- ja voimavaralähtöinen menetelmä

BBAT:ssa keskitytään tietoiseen olemiseen, tietoisiin liikkeisiin ja niiden laatuun. BBAT-harjoitukset ovat yksinkertaisia liikkeitä, joilla on yhteys arkielämän toimintoihin. Liikkeitä tehdään selinmakuulla, istuen, seisten, kävellen ja juosten, lisäksi on pari- ja äänenkäyttöharjoituksia sekä pehmytkudoskäsittelyjä. BBAT -harjoituksissa annetaan aikaa rauhalliselle keskittymiselle. Jokainen osallistuu omien voimavarojensa mukaan ja omaa kehoaan kuunnellen tehden sen, mikä tuntuu hyvältä. Olemisessa ja liikkeissä etsitään kokemusten kautta helppouden, keveyden ja miellyttävyyden tunnetta.

 

Liikkeen osatekijät
Liikkeen osatekijöitä on kolme; tasapainoinen asento ja liike, vapaa hengitys ja tietoisuus/tietoinen läsnäolo, joiden välille pyritään löytämään dynaaminen tasapaino. Tasapainoisen olemisen ja liikkumisen tavoitteena on koko kehon kokonaiskoordinaatio jalkapohjista päähän, ”Koko minä olen ja liikun”.

 
 1. Tasapainoinen asento ja liike
  Asennon ja liikkeen tasapainoa haetaan sisältäpäin, etsien sisäistä ergonomiaa. Ihminen kuuntelee ja huomioi, kuinka hän on suhteessa alustaan, keskilinjaan/pystyakseliin ja liikekeskukseen.

 2. Hengityksen vapaus
  Hengityksen annetaan vain olla sallimalla sen luonnollinen virtaus ja vapaus. Liikkeiden aikana kuunnellaan ja huomioidaan hengitystä sekä tutkitaan ja kokeillaan ulos- ja sisäänhengityksen vaikutuksia liikkeisiin, opetellaan hengityksen lepo- ja työvaiheita sekä kokeillaan äänteitä. Kun ihminen havainnoi hengitystään, hän oppii huomaamaan, miten herkästi se häiriintyy suhteessa olemiseen, tekemiseen ja vuorovaikutukseen. Hengitys on olennainen osa tietoista ja tiedostamatonta elämää ja se toimii siltana näiden kahden välillä.

 3. Tietoisuus/tietoinen läsnäolo
  Tietoisuudessa/tietoisessa läsnäolossa ihminen huomioi kehoaan, tunteitaan ja ajatuksiaan. BBAT:ssa huomio suunnataan tietoisesti kehoon ja sen tuntemuksiin ja kokemuksiin. Keholliset reaktiot ja muistot vaikuttavat ajatuksiin ja tunteisiin samoin kuin ajatukset ja tunteet vaikuttavat kehoon luoden kehollisia reaktioita ja muistoja. Tietoisuuden kehittyessä ihminen voi olla yhtä aikaa yhteydessä sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan, ”Yksi silmä sisään ja yksi silmä ulos”.

BBAT:ian kehotietoisuus on
5 K:n taito,
jossa huomioidaan
1) Keho ja sen
2) Kuuntelu,
3) Kokemuksellisuus ja 
4) Kunnioittava
5) Kohtelu.

 

Strukturoidut arviointivälineet

 • Basic Awareness Scale – Interview eli BAS-I -haastattelu/kysely.
 • Basic Awareness Rating Scale (BARS) – liikkeen laadun mittari. BARS:issa liikkeen laatua arvioidaan sekä määrällisesti että laadullisesti ja huomioidaan ihmisen omat kokemukset. Arvioinnissa keskitytään olemisen ja liikkeen prosessiin sekä terveyttä edistäviin voimavaroihin.

"Minulle BBAT on tärkeä matkakumppani,
joka antaa elämälleni toimivan rytmin.
BE - BAT - BAT - BAT lopettaa tuon päpätyksen päässäni.
"

- Hannele Laitinen 2013 -

Rentosyke_tietosuojaseloste.pdf

www.rentosyke.fi - päivitetty 7.4.2019